Suppilog ja HeinoMAX kaupankäyntialustojen käyttöehdot

Tausta

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Suppilog Oy:n (”Yhtiö”) omaa kaupankäyntialustaa ja Yhtiön Heinon Tukku Oy:lle (”Heinon Tukku”) tarjoamaa HeinoMAX kaupankäyntialustaa (kummastakin alustasta käytetään nimitystä ”Alusta” ja yhdessä ”Alustat”). Yhtiöstä ja Heinon Tukusta käytetään jäljempänä nimitystä ”Alustan Tarjoajat”). Alustan Tarjoajien yhteystiedot löytyvät Käyttöehtojen lopusta.

Rekisteröityessään Alustan käyttäjäksi myyjä- ja ostajayrityksen (”Yritys”) tulee hyväksyä nämä Käyttöehdot, jolloin Yritys ja sen valtuuttamat käyttäjät saavat oikeuden käyttää Alustalla tarjottavia palveluja näiden Käyttöehtojen sekä muiden Alustalla mahdollisesti annettujen ehtojen, sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Näissä Käyttöehdoissa määritetään kummankin Alustan käyttöehdot.

Alustat on tarkoitettu yritysten väliseen kaupankäyntiin. Sovellettavat ehdot määräytyvät näiden Käyttöehtojen sekä kummassakin Alustassa esitettyjen muiden ehtojen mukaisesti.

Rekisteröityminen ja maksut

Kummankin Alustan käyttö edellyttää yrityksen (”Yritys”) rekisteröitymistä kyseisen Alustan käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Yrityksen tulee rekisteröityä käyttäjäksi Yrityksen asemavaltuutetun henkilön toimesta. Hyväksymällä Käyttöehdot henkilö, joka tekee sen vakuuttaa, että hänellä on oikeus solmia sopimus Alustan käytöstä. Alustojen käyttöönotto tai myöhempi käyttö voi edellyttää Käyttäjän nimenkirjoitusoikeutetun sähköistä tunnistautumista. Mikäli Yritys rekisteröityy Alustan käyttäjäksi Heinon Tukun verkkokaupasta HeinoMAX linkistä, Heinon Tukku tallentaa Yrityksen asiakastiedot automaattisesti Alustalle. Yritys voi itse muokata tietojaan Alustalla.

Yritys nimittää itselleen pääkäyttäjän. Pääkäyttäjä voi kirjauduttuaan hallinnoida käyttäjätunnuksia ja kutsua lisää Yrityksen käyttäjiä (”Käyttäjä”) Alustaan. Alustan käyttöönotto voi edellyttää Yrityksen luottotietojen tarkistamista. Alustan Tarjoajilla on oikeus harkintansa mukaan olla hyväksymättä Yrityksen ja/tai tietyn Käyttäjän osalta Alustan käyttöönotto. Yritys voi rekisteröityä Alustaan sekä ostajaksi (”Ostaja”) että myyjäksi (”Myyjä”).

Ostajalle Alustan käyttö on maksutonta.

Yhtiö, oman Alustansa osalta, ja Heinon Tukku HeinoMAX Alustan osalta sopivat Myyjän kanssa erillisellä sopimuksella Myyjän Yhtiölle ja Heinon Tukulle maksettavaksi tulevasta Alustan tuottamisesta johtuvista palkkioista ja muista maksuista.

Alustan välityksellä solmittavat sopimukset

Alustan välityksellä solmittavat sopimukset ja tilaukset tehdään Alustaan hyväksyttyjen Ostajien ja Myyjien välillä. Alustan Tarjoajat ovat Alustan ylläpitäjiä eivätkä ne tule osapuoleksi Ostajien ja Myyjien välillä solmittaviin sopimuksiin tai tilauksiin. Kaikki Alustan välillä solmittuihin Sopimuksiin liittyvät riidat ja vaatimukset tulee ratkaista Myyjän ja Ostajan välillä heidän välistensä ehtojen mukaisesti.

Suppilog Finland Oy tarjoaa Alustan välityksellä myyjäyritykselle myyntiin, markkinointiin, logistiikkaan, laskutukseen ja luottoriskien hallintaan liittyviä palveluja erikseen sovittavilla sopimuksilla.

Heinon Tukun ja asiakasyrityksen välillä voi olla solmittuna sopimus perinteisestä tukkukaupasta. Tällaiset aiemmat sopimukset eivät sovellu Alustalla tehtävään kauppaan eikä tämän Alustan kautta tapahtuvaa kaupankäyntiä oteta huomioon mahdollisen aiemman sopimuksen alla. Nämä käyttöehdot koskevat vain Alustalla tapahtuvaa kauppaa.

Tietojen luottamuksellisuus ja Yrityksen vastuut

Yritys vastaa sen Käyttäjistä ja heidän käyttäjätunnisteista ja niiden luottamuksellisuuden säilymisestä. Yritys on velvollinen ilmoittamaan Yhtiölle välittömästi, jos Yrityksen hallussa oleva salasana katoaa tai jos on syytä epäillä, että Yrityksen salasanaa on käytetty tai yritetty käyttää väärin tai Alustan sisältämien luottamuksellisten tietojen leviämisestä on epäily. Yritys vastaa täysimääräisesti Käyttäjien käyttäjätunnusten käytöstä ja käytön muille mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Alustan Tarjoajat ylläpitävät kumpikin asiakasrekisteriä. Alustan Tarjoajat käsittelevät henkilötietoja tietosuojaselosteidensa ja Yritysten kanssa solmimiensa henkilötietojenkäsittelysopimusten mukaisesti.

Yrityksen pääkäyttäjän on annettava Alustaa varten tarvittavat tiedot Alustan Tarjoajille ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot. Yrityksen on viipymättä ilmoitettava antamiensa tietojen muutoksista sopimuskumppanilleen, joko Yhtiölle tai Heinon Tukulle. Yritys on vastuussa Yrityksen Käyttäjien Alustaan antamien tietojen oikeellisuudesta. Alustan Tarjoajat eivät ole velvollisia tarkistamaan tai korjaamaan Käyttäjän antamia tietoja. Alustan Tarjoajat eivät vastaa Yritykselle Käyttäjien antamien Yritystä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Alustan Tarjoajat voivat hyödyntää alustalla, omassa tiedottamisessaan sekä yleisessä markkinoinnissaan tietoa siitä, että Yritys on mukana Alustassa.

Käyttäjä on tietoinen, että Alustan sisällä voi näkyä muiden Yritysten ja/tai Käyttäjien liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja. Yritys sitoutuu pitämään luottamuksellisena toisten Yritysten liikesalaisuudet ja muun luottamuksellisen tiedon. Yritys vastaa, että sen Käyttäjät pitävät luottamuksellisina toisten Yritysten liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot.

Yritys on velvollinen noudattamaan Alustan käytössä Alustan Tarjoajien kulloinkin voimassa olevia Yrityksille tiedotettuja käyttö-, turvallisuus- ja muita mahdollisia ohjeita.

Alustassa välitettävät tuotteet ja siellä olevat aineistot

Alustan Tarjoajat eivät valvo tai tarkista Alustan kautta lähetettyjä, välitettyjä tai muuten käsiteltyjä tuotteita tai aineistoja eivätkä ne vastaa tällaisen tuotteen tai aineiston lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Alustan Tarjoajat eivät vastaa myöskään Alustan kautta ostettavien tuotteiden laadusta, turvallisuudesta, tuoreudesta, toimivuudesta eikä muutenkaan ole vastuussa Alustan kautta välitettävistä tuotteista.

Yritys ja/tai Käyttäjä vastaa Alustan avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä tuotteiden turvallisuudesta, laadusta, toimivuudesta, tuoreudesta sekä siitä, että tuote, aineisto, sisältö ja esitysmuoto vastaavat sitä, miten Yritys niitä markkinoi sekä että tuotteet ja aineistot ovat lain ja muiden määräysten mukaiset. Jos Yritys voi lisätä Alustaan omaa aineistoaan, Yrityksen tulee ennen tämän aineiston käyttöä varmistaa, ettei aineisto ole Käyttöehtojen taikka Yhtiön antamien ohjeiden vastainen ja ettei aineisto sisällä tietokoneviruksia tai muita sellaisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ja ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa.

Yritys vastaa Yhtiölle täysimääräisesti siitä, etteivät sen Käyttäjät Alustaa käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä ja Yritys sitoutuu korvaamaan täysimääräisesti Alustan Tarjoajille kaikki vaateet, vahingot ja korvaukset, joita niitä vastaan esitetään tai joita ne mahdollisesti velvoitetaan suorittamaan korvauksena Yrityksen Alustaan laittaman tai markkinoiman aineiston tai Alustan kautta myymien tuotteiden johdosta.

Mikäli ilmenee, että Käyttäjän Alustaan laittama aineisto on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa mitään kolmannen immateriaalioikeutta tai muita oikeuksia, on muuten lain tai Käyttöehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, on Alustan Tarjoajilla oikeus poistaa kyseinen aineisto välittömästi Alustasta.

Alustan Tarjoajilla on aina oikeus Käyttöehtojen rikkomisen tai muun väärinkäytöksen johdosta purkaa Yrityksen kanssa solmimansa sopimus ja sulkea Yrityksen pääsy Alustaan välittömästi.

Alustan käyttö saattaa mahdollistaa pääsyn käyttämään tai tilaamaan myös kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita. Alustan Tarjoajat eivät vastaa näiden muiden palveluntarjoajien tuotteista, palveluista, toiminnasta taikka antamista tiedoista. Sopimus muun palveluntarjoajan tuotteista ja palveluista tehdään Yrityksen ja Suppilog Finland Oy:n välillä Alustalla erikseen kuvattujen ehtojen mukaisesti. Yrityksen tulee hyväksyä kutakin palvelua koskevat ehdot solmiakseen sopimuksen ko. palveluista Suppilog Finland Oy:n kanssa. Alustan Tarjoajat eivät ole kyseisen sopimuksen osapuolia eivätkä ne vastaa siihen liittyvistä velvoitteista.

Alustan Tarjoajien vastuu

Alustan Tarjoajien vastuu Alustasta on määritelty näissä Käyttöehdoissa. Alusta pyritään pitämään käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Yhtiö voi tilapäisesti keskeyttää Alustan muutos- tai korjaustöiden tai Alustan ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta.

Alustan Tarjoajat eivät vastaa Alustasta riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yhtiö tekee parhaansa ilmoittaakseen ennalta tiedossa olevista katkoksista ja häiriöistä.

Alustan Tarjoajat eivät ole vastuussa Alustan vikojen, huoltojen tai muusta syystä johtuvien käyttökatkosten mahdollisista aiheuttamista viivästyksistä tai muista vaikutuksista Yritysten välillä solmittuihin sopimuksiin ja niiden mukaisiin toimituksiin eivätkä Alustan Tarjoajat ole velvollisia korvaamaan Yrityksille käyttökatkoksista mahdollisesti johtuvia menetyksiä.

Vastuun rajaus

Alustan Tarjoajat eivät ole vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, liikevoiton, tulojen, liikevaihdon, goodwillin tai liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai maksuista tai vahingonkorvauksista, jotka johtuvat tai aiheutuvat Alustan käytöstä tai Alustassa olevien aineistojen käytöstä tai käytön estymisestä. Edellä mainittu vastuunrajoitus soveltuu, vaikka Alustan Tarjoajille olisi ilmoitettu tällaisista vahingoista tai sen mahdollisuudesta. Alustan Tarjoajat eivät ole vastuussa sivuston tai aineiston sisältämistä virheellisyyksistä tai puutteista tai lain tai muiden säännösten vastaisuudesta. Alustan Tarjoajat eivät ole missään vastuussa Alustassa palvelujaan tarjoavien kolmansien osapuolien virheistä, niistä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista tai kustannuksista Alustan Tarjoajat eivät ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä on luottanut sivustolla oleviin Alustan Tarjoajien tai kolmansien tietoihin tai palveluihin. Alustan Tarjoajat eivät vastaa Yritykselle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jos Alustan Tarjoajat joutuvat estämään asiakkaan pääsyn sivustolle Käyttäjän toimenpiteen vuoksi.

Alustan Tarjoajat eivät vastaa Alustan välittämien Yrityksen ja kolmannen tahon välisten viestien, materiaalin tai tiedon viivästymisestä, katoamisesta tai tuhoutumisesta. Erityisesti todetaan, että Alustan Tarjoajat eivät ole missään tilanteessa korvausvelvollinen, mikäli vahinko on aiheutunut viestin lähettäjän, vastaanottajan tai näiden puolesta toimineen henkilön virheestä tai laiminlyönnistä tai lähetyksiä koskevien tietojen epätäydellisyydestä. Alustan Tarjoajat eivät ole vastuussa, jos sivuston tai aineistojen käyttö estyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan viranomaisten toimenpiteestä tai työtaistelusta, lakosta tai muusta poikkeuksellisesta tapahtumasta yhteiskunnassa tai yllättävistä häiriöistä tiedonsiirrossa ja tiedonkäsittelyssä tai tulipalosta tai muusta vastaavasta yllättävästä onnettomuudesta tai tapahtumasta johtuva este.

Käyttöehtojen muutokset ja irtisanominen

Yritys on tietoinen siitä, että Alustan Tarjoajat kehittävät Alustaa ja sen johdosta Alusta, sen tarjoama valikoima ja sisältö voivat muuttua. Alustan Tarjoajilla on oikeus päivittää Alustan sisällä nähtävillä olevat Käyttöehdot. Alustan Tarjoajilla on myös oikeus lopettaa Alustan tuottaminen. Niillä on tällöin oikeus irtisanoa Käyttöehdot. Jos Käyttöehtojen muutos ei lisää Yrityksen velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos sopimusmuutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Alustan Tarjoajilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta Alustassa.

Alustan Tarjoajilla on oikeus irtisanoa Käyttöehdot kirjallisesti, soittamalla kyseisen Alustan Tarjoajan asiakaspalveluun koska tahansa ilman erityistä syytä. Saatuaan tiedon Alustan Tarjoajan Käyttöehtoihin tekemistä muutoksista Yrityksellä on oikeus irtisanoa Käyttöehdot. Irtisanomisaika on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jolloin Alustan Tarjoaja on ilmoittanut Käyttöehtojen muutoksesta. Jos Yritys ei lähetä Alustan Tarjoajalle irtisanomisilmoitusta määräajassa, Yrityksen katsotaan hyväksyneen Alustan Tarjoajan tekemät Käyttöehtojen muutokset.

Alustan Tarjoajilla on oikeus purkaa Käyttöehdot päättymään välittömästi tietyn Yrityksen ja /tai Käyttäjän osalta ja estää Yritystä ja/tai tiettyä Käyttäjää käyttämästä Alustaa, mikäli Yritys ja/tai Käyttäjä ei noudata Käyttöehtoja tai toimii lain tai hyvän tavan vastaisesti, antaa Alustaan vääriä tietoja tai käyttää tai yrittää käyttää Alustaa sen toimivuutta tai tietoturvaa vaarantavalla tavalla. Alustan Tarjoajat voivat purkaa käyttöoikeudet ilman irtisanomisaikaa myös saatuaan tiedon Yrityksen lakkaamisesta.

Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva Käyttöehtojen muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Alustan Tarjoajan ilmoittamana ajankohtana, ellei Yritys ennen ilmoitettua määräpäivää ole irtisanonut Käyttöehtoja. Päivityksen jälkeen uudet Käyttöehdot korvaavat entiset ja ne tulevat voimaan välittömästi Käyttäjän hyväksyttyä ne ja ovat voimassa toistaiseksi. Alustaa ei pysty määräajan jälkeen enää käyttämään ilman Käyttöehtojen hyväksyntää.

Alustan Tarjoaja voi sulkea Alustan kokonaan tai osittain ilman eri ilmoitusta Yrityksille, jos on perusteltua syytä epäillä, että Alusta tai sen osa on tietoturvahyökkäyksen kohteena tai Alustaan kohdistuu laajamittaista väärinkäyttöä tai Käyttöehtojen tai lain vastaista käyttöä.

Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet

Omistusoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Alustan Tarjoajien verkkosivuihin, Alustaan, ja siihen liittyvään aineistoon kuuluvat Alustan Tarjoajille tai niiden lisenssinantajille. Näillä Käyttöehdoilla ei myönnetä lisenssiä tai muuta käyttöoikeutta Alustaan tai sen kautta nähtävään aineistoon. Kaikki Alustan Tarjoajien ja/tai niiden lisenssinantajien materiaalin luvaton käyttö ja kopiointi on kielletty. Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet Yritysten tuotteisiin, palveluihin sekä muuhun aineistoon kuuluvat Yrityksille ja/tai niiden lisenssinantajille. Näillä Käyttöehdoilla ei myönnetä käyttö- tai muita oikeuksia Yritysten tuotteisiin, palveluihin tai muuhun aineistoon.

Ehtojen pätevyys

Mikäli joku tai jotkin näissä Käyttöehdoissa määritellyistä ehdoista ovat pakottavan lainsäädännön vastaisia ja siten pätemättömiä, soveltuvat kuitenkin muut näissä Käyttöehdoissa määritellyt ehdot niissä todetun mukaisesti. Pätemättömät ehdot korvataan uusilla soveltuvilla ehdoilla, jotka vastaavat tarkoituksellaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman laajasti alkuperäisiä, pätemättömiä ehtoja.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin sekä Alustaan ja sen mukaiseen toimintaan sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan riidat lopullisesti Keskuskauppakamarin yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Helsingissä suomen kielellä.

Alustan Tarjoajien yhteystiedot

Heinon Tukku Oy
Orionintie 18-22
02200 Espoo
Suomi-Finland

Suppilog Oy
Y-tunnus 2157564-7
Pakkalankuja 6, 6. Krs
01510 Vantaa
Suomi – Finland

Nämä Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 24.05.2018